1e verdieping
Bouwnummer 3 Huurappartementen Bouwnummer 4 Bouwnummer 5 Bouwnummer 6 Bouwnummer 7 Bouwnummer 8 Bouwnummer 51 Bouwnummer 52 Bouwnummer 53 Bouwnummer 54 Bouwnummer 55 Bouwnummer 56 Bouwnummer 57 Bouwnummer 58

Bouwnummer 3

Woningtype A2
Woonoppervlak: ca. 59,5 m2
3 kamer appartement

V.O.N. Prijs incl. parkeerplaats: € 295.000,-

Huurappartementen

Bouwnummer 4

Woningtype A6
Woonoppervlak: ca. 97,3 m2
4 kamer appartement

V.O.N. Prijs incl. parkeerplaats: € 449.000,-

Bouwnummer 5

Woningtype A5
Woonoppervlak: ca. 64,1 m2
2 kamer appartement

V.O.N. Prijs incl. parkeerplaats: € 326.500,-

Bouwnummer 6

Woningtype A7
Woonoppervlak: ca. 42,5 m2
2 kamer appartement

V.O.N. Prijs incl. parkeerplaats: € 251.000,-

Bouwnummer 7

Woningtype A3
Woonoppervlak: ca. 56,6 m2
2 kamer appartement

V.O.N. Prijs incl. parkeerplaats: € 279.000,-

Bouwnummer 8

Woningtype A1
Woonoppervlak: ca. 90,5 m2
4 kamer appartement

V.O.N. Prijs incl. parkeerplaats: € 418.000,-

Bouwnummer 51

Woningtype B1
Woonoppervlak: ca. 81,6 m2
3 kamer appartement

V.O.N. Prijs incl. parkeerplaats: € 384.000,-

Bouwnummer 52

Woningtype B2
Woonoppervlak: ca. 77,4 m2
3 kamer appartement

V.O.N. Prijs incl. parkeerplaats: € 353.500,-

Bouwnummer 53

Woningtype B3
Woonoppervlak: ca. 73,4 m2
3 kamer appartement

V.O.N. Prijs incl. parkeerplaats: € 351.500,-

Bouwnummer 54

Woningtype B4
Woonoppervlak: ca. 66,2 m2
3 kamer appartement

V.O.N. Prijs incl. parkeerplaats: € 323.500,-

Bouwnummer 55

Woningtype B5
Woonoppervlak: ca. 64,8 m2
2 kamer appartement

V.O.N. Prijs incl. parkeerplaats: € 320.000,-

Bouwnummer 56

Woningtype B3(s)
Woonoppervlak: ca. 73,4 m2
3 kamer appartement

V.O.N. Prijs incl. parkeerplaats: € 351.500,-

Bouwnummer 57

Woningtype B2(s)
Woonoppervlak: ca. 77,4 m2
3 kamer appartement

V.O.N. Prijs incl. parkeerplaats: € 353.500,-

Bouwnummer 58

Woningtype B1(s)
Woonoppervlak: ca. 81,6 m2
3 kamer appartement

V.O.N. Prijs incl. parkeerplaats: € 382.000,-