2e verdieping
Bouwnummer 9 Huurappartementen Bouwnummer 10 Bouwnummer 11 Bouwnummer 12 Bouwnummer 13 Bouwnummer 14 Bouwnummer 59 Bouwnummer 60 Bouwnummer 61 Bouwnummer 62 Bouwnummer 63 Bouwnummer 64 Bouwnummer 65 Bouwnummer 66

Bouwnummer 9

Woningtype A2
Woonoppervlak: ca. 59,5 m2
3 kamer appartement

V.O.N. Prijs incl. parkeerplaats: € 296.000,-

Huurappartementen

Bouwnummer 10

Woningtype A6
Woonoppervlak: ca. 97,3 m2
4 kamer appartement

V.O.N. Prijs incl. parkeerplaats: € 450.000,-

Bouwnummer 11

Woningtype A5
Woonoppervlak: ca. 64,1 m2
2 kamer appartement

V.O.N. Prijs incl. parkeerplaats: € 327.500,-

Bouwnummer 12

Woningtype A4
Woonoppervlak: ca. 53,5 m2
2 kamer appartement

V.O.N. Prijs incl. parkeerplaats: € 277.000,-

Bouwnummer 13

Woningtype A3
Woonoppervlak: ca. 56,6 m2
2 kamer appartement

V.O.N. Prijs incl. parkeerplaats: € 280.000,-

Bouwnummer 14

Woningtype A1
Woonoppervlak: ca. 90,5 m2
4 kamer appartement

V.O.N. Prijs incl. parkeerplaats: € 419.000,-

Bouwnummer 59

Woningtype B1
Woonoppervlak: ca. 81,6 m2
3 kamer appartement

V.O.N. Prijs incl. parkeerplaats: € 385.000,-

Bouwnummer 60

Woningtype B2
Woonoppervlak: ca. 77,4 m2
3 kamer appartement

V.O.N. Prijs incl. parkeerplaats: € 354.500,-

Bouwnummer 61

Woningtype B3
Woonoppervlak: ca. 73,4 m2
3 kamer appartement

V.O.N. Prijs incl. parkeerplaats: € 352.500,-

Bouwnummer 62

Woningtype B4
Woonoppervlak: ca. 66,2 m2
3 kamer appartement

V.O.N. Prijs incl. parkeerplaats: € 324.500,-

Bouwnummer 63

Woningtype B6
Woonoppervlak: ca. 78,0 m2
3 kamer appartement

V.O.N. Prijs incl. parkeerplaats: € 372.500,-

Bouwnummer 64

Woningtype B3(s)
Woonoppervlak: ca. 73,4 m2
3 kamer appartement

V.O.N. Prijs incl. parkeerplaats: € 352.500,-

Bouwnummer 65

Woningtype B2(s)
Woonoppervlak: ca. 77,4 m2
3 kamer appartement

V.O.N. Prijs incl. parkeerplaats: € 354.500,-

Bouwnummer 66

Woningtype B1(s)
Woonoppervlak: ca. 81,6 m2
3 kamer appartement

V.O.N. Prijs incl. parkeerplaats: € 383.000,-