5e verdieping
Bouwnummer 27 Huurappartementen Bouwnummer 28 Bouwnummer 29 Bouwnummer 30

Bouwnummer 27

Woningtype A11
Woonoppervlak: ca. 79,3 m2
4 kamer appartement

V.O.N. Prijs incl. parkeerplaats: € 376.500,-

Huurappartementen

Bouwnummer 28

Woningtype A9
Woonoppervlak: ca. 81,1 m2
4 kamer appartement

V.O.N. Prijs incl. parkeerplaats: € 400.500,-

Bouwnummer 29

Woningtype A8
Woonoppervlak: ca. 75,9 m2
3 kamer appartement

V.O.N. Prijs incl. parkeerplaats: € 376.500,-

Bouwnummer 30

Woningtype A10
Woonoppervlak: ca. 81,1 m2
3 kamer appartement

V.O.N. Prijs incl. parkeerplaats: € 390.500,-