Begane Grond
Bouwnummer 1 Huurappartementen Bouwnummer 2 Extra parkeerplaats #1 Extra parkeerplaats #2 Extra parkeerplaats #3 Extra parkeerplaats #4 Extra parkeerplaats #5 Extra parkeerplaats #6 Extra parkeerplaats #7 Extra parkeerplaats #8 Extra parkeerplaats #9

Bouwnummer 1

Woningtype A2
Woonoppervlak: ca. 59,5 m2
3 kamer appartement

V.O.N. Prijs incl. parkeerplaats: € 292.500,-

Huurappartementen

Bouwnummer 2

Woningtype A12
Woonoppervlak: ca. 90,8 m2
3 kamer appartement

V.O.N. Prijs incl. parkeerplaats: € 397.000,-

Extra parkeerplaats #1

Extra parkeerplaats #2

Extra parkeerplaats #3

Extra parkeerplaats #4

Extra parkeerplaats #5

Extra parkeerplaats #6

Extra parkeerplaats #7

Extra parkeerplaats #8

Extra parkeerplaats #9